Return to first page 23 Σεπτεμβρίου 2019
Χάρτης Website | Βοήθεια | Επικοινωνία
Καλωσόρισμα
Διοίκηση Ιδρύματος
Ακαδημαϊκά
Πληροφορίες
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Κοινότητα Τ.Ε.Ι.
teihal internet
Ιστορικά Στοιχεία
Διοίκηση Τμήματος
Διδακτικό Προσωπικό
Ερευνητικό Έργο Μελών Ε.Π.
Πρόγραμμα Σπουδών
Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος 2014_2015
Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ 2013
Παράρτημα Διπλώματος
Θεωρίες - Εργαστήρια - Τομείς Ευθύνης
Προαπαιτούμενα - Εξαρτώμενα - Οδηγίες
Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων
Δεοντολογία Διδασκαλίας
Πολιτική Ίσων Ευκαιριών
Επίσημες Ανακοινώσεις
Πρακτικά Συμβουλίου Τμ/τος
Πρακτική Άσκηση
Κατάλογος συγγραμμάτων για το Ακαδημαϊκό Ετος 2015-2016
Τμήματος Μηχανολογίας
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 2013-14
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση (20/08/13)
295 ΚΒ Word
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2015 - 16
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση (20/08/13)
1314 ΚΒ Excel
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2015 - 16
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση (20/08/13)
295 ΚΒ Word
Πρακτική άσκηση Τμήματος
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση (29/02)
41ΚΒ Adobe Acrobat
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση
410ΚΒ Adobe Acrobat
Δελτίο τύπου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
Τμήματος Μηχανολογίας

1η ενημέρωση
135ΚΒ Adobe Acrobat
 
Είσοδος
Περιορισμένη Πρόσβαση
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   Στόχος όλων των συμμετεχόντων στην λειτουργία του Τμήματος Μηχανολογίας είναι η προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης. Η διαδικασία της διδασκαλίας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την οποία κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η ικανοποίηση των φοιτητών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Αν και ο τρόπος διδασκαλίας αποτελεί προσωπική υπόθεση κάθε μέλους Ε.Π. και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπικότητα και χάρισμα που έχει το κάθε μέλος Ε.Π. στο να διδάσκει και να γίνεται κατανοητός από το ακροατήριο, εν τούτοις υπάρχουν βασικές αρχές δεοντολογίας διδασκαλίας, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην προσφορά ικανοποιητικού επιπέδου διδασκαλίας. Τα άρθρα που ακολουθούν αποτελούν γενικές οδηγίες για τα μέλη Ε.Π. τους φοιτητές και το Διοικητικό προσωπικό ώστε να βελτιώνεται η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.

Ενθάρρυνση συναντήσεων μεταξύ των φοιτητών και των μελών Ε.Π.

   Θα πρέπει να υπάρχουν συνεχείς συναντήσεις μεταξύ διδακτικού προσωπικού και φοιτητών αλλά και μεταξύ των φοιτητών όχι μόνο κατά την διάρκεια των παραδόσεων αλλά και εκτός αυτών. Κάθε μέλος Ε.Π. θα πρέπει να αναρτήσει πίνακα όπου θα αναγράφονται οι ημέρες και ώρες κάθε εβδομάδα που δέχεται τους φοιτητές. Οι συναντήσεις αυτές ενεργοποιούν τους φοιτητές και τους δίνουν κίνητρα και ενδιαφέροντα.

Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών

   Θα πρέπει να επιδιώκεται η συνεργασία των φοιτητών με την ανάθεση εργασιών σε ομάδες παρά σε μεμονωμένα άτομα. Η εκπόνηση καλών εργασιών είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας σε συνθήκες συνεργασίας και όχι μεμονωμένων ατόμων σε ανταγωνιστικές συνθήκες. Η συνεργασία εμπλουτίζει τις γνώσεις των συμμετεχόντων και τους παρέχει πρόσβαση σε νέα πεδία γνώσης. Η ανταλλαγή απόψεων και μεταξύ συνεργατών οξύνει τη σκέψη και εμβαθύνει την κατανόηση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

Ενθάρρυνση της ενεργού μάθησης

   Η μάθηση δεν είναι μία παθητική διαδικασία ακροατή. Η φοιτητές δεν μαθαίνουν παρακολουθώντας τη διάλεξη από τα έδρανα του αμφιθεάτρου και απομνημονεύοντας σελίδες βιβλίων. Θα πρέπει η διδασκαλία να περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με ερωτήσεις-απαντήσεις, θα πρέπει η νέα γνώση να συνδέεται με προηγούμενες γνώσεις που έχουν αποκτήσει και να την εφαρμόζουν σε πραγματικά προβλήματα. Θα πρέπει η μάθηση να αποτελεί μέρος του εαυτού τους.

Παροχή άμεσης ανατροφοδότησης αποτελεσμάτων γνώσης

   Θα πρέπει σε κάθε στιγμή ο φοιτητής να είναι ικανός να αξιολογεί τι έχει μάθει και τι δεν έχει μάθει. Θα πρέπει συνεπώς κατά τη διάρκεια κάθε διδακτικού αντικειμένου να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για το επίπεδο μάθησής τους ώστε να εντατικοποιούν την προσπάθειά τους σε περίπτωσης που υστερούν. Έτσι θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίζουν τι έχουν μάθει και πώς να αξιολογούν τους εαυτούς τους. Αυτό μπορεί να γίνεται μέσω των τελικών εξετάσεων κάθε μαθήματος, εθελοντικών εξετάσεων, ανάθεσης εργασιών, μελέτης περιπτώσεων κλπ.

Σημασία του χρόνου στη μάθηση

   Χρόνος συν προσπάθεια σημαίνει μάθηση. Δεν υπάρχει υποκατάστατο στο χρόνο εκπλήρωσης ενός έργου. Έτσι η παραγωγική αξιοποίηση του χρόνου από τους φοιτητές είναι κρίσιμη για τη γνώση. Η ορθή κατανομή του χρόνου στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σημαίνει παραγωγική μάθηση για τους φοιτητές αλλά και αποδοτική διδασκαλία.

Υψηλές προσδοκίες

   Θα πρέπει οι φοιτητές και οι διδάσκοντες να έχουν υψηλές προσδοκίες. Υψηλές προσδοκίες σημαίνει υψηλότερο επίπεδο μάθησης. Αναμένοντας ότι οι φοιτητές θα έχουν υψηλή απόδοση σημαίνει ότι οι διδάσκοντες και το Τμήμα θα πρέπει να έχει υψηλή απόδοση και να προσπαθούν περισσότερο.

Σεβασμός στην ποικιλία ταλέντων και τρόπων μάθησης

   Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί δρόμοι προς κατάκτηση της γνώσης. Ο κάθε φοιτητής έχει το δικό του ταλέντο και συγκεκριμένο τρόπο μάθησης. Υπάρχουν φοιτητές με άριστη ικανότητα σε εφαρμογές και άλλοι σε θεωρητικές γνώσεις. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους και να ακολουθούν την διαδικασία μάθησης που ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς. Σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να ακολουθήσουν την νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης.

Συνέπεια

   Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια του διδάσκοντος:
• Στην διδασκόμενη ύλη που θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το περίγραμμα σπουδών.
• Στο ωράριο διδασκαλίας,
• Στους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί.

Υποδομές - Χρηματοδότηση

   Η προσφορά γνώσης απαιτεί συγκεκριμένες υποδομές, όσον αφορά τις αίθουσες, εποπτικά μέσα, λογισμικά, Η/Υ κλπ.. Έτσι απαιτείται η κατάλληλη χρηματοδότηση ώστε ο διδάσκων να μπορεί να εκπληρώνει τα καθήκοντά του.

Σεβασμός και προστασία της αυτονομίας του Τμήματος

   Η διδασκαλία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την προστασία και το σεβασμό της αυτονομίας του Τμήματος και του ΤΕΙ Χαλκίδας. Οι διαδικασίες μάθησης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα δικαιώματα, την αποστολή και τους στόχους του Τμήματος.

 

Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Σχεδιασμός Σελίδων
 
© Copyright 2005 TEIHALNOC. All Rights Reserved.