Return to first page

23 Νοεμβρίου 2019
Χάρτης Website | Βοήθεια | Επικοινωνία

Καλωσόρισμα
Διοίκηση Ιδρύματος
Ακαδημαϊκά
Πληροφορίες
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Κοινότητα Τ.Ε.Ι.
teihal internet
Αποστολή των Τ.Ε.Ι.
Νομοθετικό Πλαίσιο Τ.Ε.Ι.
Οργάνωση Σπουδών
Εγγραφές - Ανανεώσεις
Μετεγγραφές - Κατατάξεις
Ειδικός Λογαριασμός
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τηλέφωνα
Επικοινωνία
Εξερευνήστε το site

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του ΤΕΙ Χαλκίδας είναι πολυδιάστατο και κατανεμημένο στα Τμήματα. Το κεντρικό website περιέχει μόνο γενικές πληροφορίες για το ίδρυμα και τις σπουδές σε αυτό. Το εκπαιδευτικό προσωπικό ενδέχεται να δημοσιεύει χρήσιμο υλικό κάθε είδους στις σελίδες των μαθημάτων, καθώς και στήν πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

> Άμεσες Συνδέσεις

 Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 Τμήμα Διοίκησης Συστ. Εφοδιασμού
 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
 Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.
 Κ. Ξένων γλωσσών & Φ. Αγωγής
 Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

> Συχνοί Προορισμοί

 Σελίδες Ανακοινώσεων
 Υπηρεσία Καταλόγου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γρήγορη μετάβαση στα θέματα αυτής της σελίδας:
   1. Διδακτικό Έργο
   2. Πρόγραμμα Σπουδών
   3. Αλληλεξάρτηση Μαθημάτων
   4. Κατοχύρωση Μαθημάτων
   5. Χρόνος διεξαγωγής μαθημάτων
   6. Φοίτηση
   7. Εξετάσεις Περιόδου
   8. Πτυχιακή Εργασία
   9. Πρακτική Άσκηση

Διδακτικό Έργο

 
Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει : 
 • Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων. 
 • Πρακτικές φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. 
 • Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δρατηριότητες. 
 • Πτυχιακές εργασίες. 
 • Άσκηση στο επάγγελμα 
    Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και φροντιστηριακών ορίζεται σε σαράντα πέντε λεπτά της ώρας, μετά τη λήξη της οποίας ακολουθεί διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών. 
    Η διάρκεια των ωριαίων πρακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων είναι πενήντα πέντε λεπτά.

    Τα μέλη του Ε.Π. παρέχουν συμβουλές στους σπουδαστές για την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών τους σε σχέση με τον κανονισμό σπουδών και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Ακόμη το τμήμα, για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελμα προγραμματίζει, με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, την τοποθέτησή τους σε θέσεις του δημοσίου (Άρθρο 12, Ν.1351/1983 ) ή του ιδιωτικού τομέα.

Πρόγραμμα Σπουδών
 
    Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανακοινώνεται 10 ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου. 
    Τα τυπικά προγράμματα των εξάμηνων σπουδών του τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές. Ο σπουδαστής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο τμήμα όλοι οι σπουδαστές ταυτόχρονα με την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής τους. 
    Μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής του δήλωσης κατά δύο το πολύ μαθήματα. 

    Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών, ο σπουδαστής πρέπει να έχει υπόψη του ότι το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα που δηλώνει, συμπεριλαμβανομένων και των κατοχυρωμένων, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ είκοσι (20) και σαρανταπέντε (45) ωρών και ότι δεν πρέπει να δηλώνονται μαθήματα των οποίων τα προαπαιτούμενα δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία. 
    Σπουδαστής που δεν έχει υποβάλει δήλωση για κάποιο εξάμηνο δεν μπορεί να παρακολουθήσει ούτε να εξεταστεί σε κανένα μάθημα για το εξάμηνο αυτό. Επίσης, δεν μπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μάθημα, το οποίο δεν συμπεριέλαβε στην δήλωσή του. 

    Σε καμία περίπτωση ο σπουδαστής δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια σπουδών του τμήματος. 

    Η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας έχει ως σκοπό να μάθουν οι σπουδαστές τη γλώσσα πολύ καλά ή σε βαθμό που να μπορούν να κατανοούν κείμενα της ειδικότητάς τους. Εάν κάποιος σπουδαστής κατέχει την ξένη γλώσσα μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του από την υποχρέωση της Ξένης Γλώσσας. 

    Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου είναι ο σπουδαστής, κατά την διάρκεια σπουδών του, να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς έναν αριθμό προαιρετικών μαθημάτων καθορισμένων από το τμήμα. Επί του παρόντος ο αριθμός αυτός είναι στα δύο (2) μαθήματα.

Αλληλεξάρτηση Μαθημάτων

Εαν οι γνώσεις που παρέχονται σ'ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του δεύτερου. Τα μαθήματα αυτά λέγονται και "αλυσίδες".

Κατοχύρωση Μαθημάτων

Μαθήματα των οποίων η τελική βαθμολογία είναι ανεπαρκής, (δηλαδή 4,0 έως 4,9) ο σπουδαστής υποχρεούται να τα δηλώσει ξανά, μπορεί όμως να μη τα παρακολουθήσει και να λάβει μέρος μόνο στις τελικές εξετάσεις περιόδου. Αν απορριφθεί και στις δύο εξεταστικές περιόδους υποχρεούται να τα ξαναπαρακολουθήσει. 

Χρόνος Διεξαγωγής των Μαθημάτων

    Το σπουδαστικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Βσική εκπαιδευτική μονάδα χρόνου στα Τ.Ε.Ι. είναι το διδακτικό εξάμηνο. 

    Το εκπαιδευτικό έργο κάθε σπουδαστικού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων Β' περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 5η Ιουλίου. 
    Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 15 εβδομάδες για διδασκαλία και δύο εξεταστικές περιόδους που η κάθε μία έχει διάρκεια δύο εβδομάδες. Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα της Σχολής διαρκεί 7 εξάμηνα (6 εξάμηνα φοίτησης και 1 εξάμηνο για πρακτική στο επάγγελμα.)

    Τα μαθήματα διακόπτονται : 

 • Από την παραμονή των Χριστουγέννων έως και την 2α Ιανουαρίου 
 • Από την Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη μετά το Πάσχα 
 • Από την 6η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου 

    Δεν γίνονται μαθήματα τα Σαββατοκύριακα και στις παρακάτω γιορτές και επετείους : 

 • Την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 
 • Του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ( 25 Μαρτίου ) 
 • Την Επέτειο του Πολύτεχνίου ( 17 Νοεμβρίου ) 
 • Των Τριών Ιεραρχών ( 30 Ιανουαρίου ) 
 • Του Αγίου Πνέυματος
 • Την Εργατική Πρωτομαγιά 
 • Την Καθαρά Δευτέρα 
 • Τα Θεοφάνεια 

    Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων καιοι ημερομηνίες των εξετάσεων καθορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. 

Φοίτηση

    Οι σπουδαστές παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους σύμφωνα με τη δήλωση τους. Εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε. Η διαπίστωση γίνεται κατά την λήξη του εξαμήνου με ευθύνη του τμήματος. 

    Η βαθμολογία σε όλα τα μαθημάτα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα μηδέν έως δέκα με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5.). Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου της ακέραιας μονάδας. 
    Ο βαθμός προόδου των σπυδαστών για κάθε μάθημα ή μέρος μικτού μαθήματος που παρέχεται με την μορφή θεωρητικής διδασκαλίας, εξάγεται από μία εξέταση που γίνεται περί τα μέσα του εξαμήνου με ύλη εξέτασης ίση τουλάχιστον με τη μισή της συνολικής. 

    Η προσέλευση ενός σπουδαστή στις εξετάσεις προόδου είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στις τελικές πραγωγικές εξετάσεις. Η διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων προόδου ανακοινώνεται με ευθύνη του διδάσκοντα τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της. 
    Μετά το τέλος της τελευταίας εβδομάδας διεξαγωγής μαθημάτων του εξαμήνου, ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα και πριν από τις τελικές εξετάσεις, καταστάσεις με τις πιστωτικές μονάδες που συγκέντωναν σε κάθε μάθημα οι σπουδαστές. 
    Ο τελικός βαθμός θεωρητικού μαθήματος ή θεωρητικόυ μέρους μικτού μαθήματος είναι το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων που συγκέντρωσε ο σπουδαστής από την επίδοση στην πρόοδο και την τελική εξέταση. Για τον υπολογισμό των πιστωτικών μονάδων, ο βαθμός προόδου και βαθμός της τελικής εξέτασης πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές 0,4 και 0,6.
    Σπουδαστής θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκεντρωσε πέντε (5) τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση ο σπουδαστής επαναλαμβάνει το μάθημα κατά το επόμενο εξάμηνο. 
    Κατ' εξαίρεση εάν ο τελικός βαθμός ενός θεωρητικού ή του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος κυμαίνεται από 4. - 4.9, τότε ο σπουδαστής δηλώνει πάλι το μάθημα και έχει δικαίωμα να λάβει μέρος μόνο στις τελικές εξετάσεις περιόδου χωρίς να το παρακολουθήσει, όμως οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος υπολογιζόνται στο σύνολο των ωρών παρακολούθησης του σπουδαστή. Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός των εξετάσεων περιόδου είναι και ο τελικός βαθμός του μαθήματος ή του θεωρητικού μέρους του μαθήματος. 

    Ο τελικός βαθμός μικτού μαθήματος προκύπτει από τον συνυπολογιμσό των βαθμών του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος αφού πολλαπλασιαστούν με τους συντελεστές 0.6 και 0.4 αντίστοιχα. 
    Η βαθμολογία εργαστηριακού μαθήματος ή εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος διαμορφώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 12β του κανονισμού σπουδών, με τους εξής δύο τρόπους κατά περίπτωση:

 1. Από τους επιμέρους βαθμούς των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν ως μέσος όρος 
 2. Από μερικά ή ολικό test πάνω στην ύλη του συνόλου των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Τα αποτελέσματα της επιτυχούς ή μη διεξαγωγής των εργστηριακών ασκήσεων ανακοινώνονται στο τέλος του εξαμήνου στην πινακίδα ανακοινώσεων του εργαστηρίου και κοινοποιούνται στη γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη του διδάσκοντα. 

Εξετάσεις Περιόδου

    Μετά την λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο εξεταστικές περίοδοι, δύο εβδομάδων η κάθε μία, κατά την διάρκεια των οποίων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε από το σπουδαστή και προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα. 
    Η διάρκεια της επεξεργασίας των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες. Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος διεξάγονται με την ευθύνη του διδάσκοντα στο μάθημα.

Πτυχιακή Εργασία

    Κάθε σπουδαστής του τελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και των υπηρεσιών, το οποίο έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο του τμήματος. 
    Οι σπουδαστές που επιθυμούν να πάρουν θέμα πτυχιακής εργασίας, δηλώνουν σε ειδικό έντυπο που απευθύνουν στο τμήμα ένα θέμα από τα προτεινόμενα άπο τον καθηγητή μετά από συνεννόηση. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να αναντεθεί κια σε ομάδα μέρχι τρεις σπουδαστές με ταυτόχρονη κατα νομή της εργασίας και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικόυ, υποβάλλεται μέσω πρωτοκόλλου στο τμήμα σε έξι αντίτυπα. 

    Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει ημερομηνία κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. 
    Τα μέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την οριοθέτηση και τνν πληρότητα στην επεξεργασία του θέματος. Τα μέλη της επιτροπής αποφασίζουν κατά πλειοψηφία για το βαθμό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία.

Πρακτική Εξάσκηση

    Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. κατά την διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα πλαίσια του προγράμματος COMETT ή άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τευλευταίο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του. Στα υπόλοιπα μαθήματα που οφείλει ο σπουδαστής δεν πρέπει να περιλαμβάνονται μαθήματα ειδκότητας. 

    Τα θέματα της πρακτικής άσκσησς συντονίζονται από πενταμελή επιτροπή πρακτικής άσκησης στην οποία συμμετέχουν τρία (3) μέλη του Εκπαιδευτικόυ Προσωπικού και δύο (2) εκπρόσωποι των σπουδαστών. Η επιτροπή μεριμνά : Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης Για την αξιολόγιση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας, στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση Για την κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης. Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκση στο επάγγελμα, υποβάλλει αίτηση - δήλωση στη Γραμματεία του τμήματος με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους. 
     Στους σπουδαστές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδοι τις επιχειρήσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης αφού ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης δίνει τη θέση στο προτείνοντα σπουδαστή. 
    Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι σπουδαστές ελέγχονται από τον επόπτη πρακτικής άσκησης, ο οποίος ορίζεται από το τμήμα. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού στα οποία θα ανατεθεί άσκηση εποπτείας ασκούμενων σπουδαστών επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησης τους, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους, όσο και με τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 
    Σε περίπτωση που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολούθησε σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκούμενων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο εργασιακό αυτό χώρο. Η επιτροπή μεριμνά, ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση. Στην νέα θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται των έξι μηνών.

    Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, στο οποίο σημειώνει κάθε εβδομάδα τις εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων. Κατά την διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί για σοβαρούς λόγους, ν'απουσιάσει δικαιολογημένα για πεντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό. 
    Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας ως κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει γαι το προσωπικό της επιχείρησης. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμοών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου της πρακτικής άσκησης. 

    Η πρακτική άσκηση αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραμματείας του τμήματος το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό των εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο αποσχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοση του καθώς επίσης και την καρτέλλα ενσήμων του ΙΚΑ εφόσον απσαχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Ο προϊστάμενος του τμήματος στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους.

 
Back Button

Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Σχεδιασμός Σελίδων
 
© Copyright 2005 TEIHALNOC. All Rights Reserved.