Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι  του Προγράμματος Σπουδών με σαφές θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και είναι βασική  προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου. Έχει μεγάλη σημασία ως θεσμός διότι οι φοιτητές μέσω της πρακτικής άσκησης εφαρμόζουν τις  γνώσεις  και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην αγορά εργασίας. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει  την δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.  Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη.
Η εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης στην αγορά εργασίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των τελειόφοιτων.  Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχουν ορίσει τους επαγγελματικούς τους στόχους.
Βασικός λοιπόν σκοπός των νέων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης είναι η βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, και η δημιουργία ενός σύγχρονου μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων υποδοχής σπουδαστών, για την Πρακτική Άσκηση.

Ο παρών «κανονισμός εκπόνησης πρακτικής άσκησης» διαμορφώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΧΑΛΚΙΔΑΣ» του Επιχ/κού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος της Πρακτικής    Άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Πρακτική άσκηση σπουδαστών του ΤΕΙ-Χαλκίδας-Γ φάση».
Περιγράφει δε  αναλυτικά τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης με απώτερο στόχο  όχι μόνο την τυπική, αλλά και την  ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς όλα τα ΤεχνολογικάΙδρύματα της χώρας.